Vad vi gör

Sjöstrand Utvecklings kompetens AB

Genomförda uppdrag – några exempel

 

Utbilda & Utveckla!

Kurser i organisation, management och företags ansvarstagande på kandidat- och magisternivå.

 

Workshops på tema professionalisering och affärsutveckling för småföretagare.

 

Utvecklingsprojekt i tre län med framtidsfokuserande seminarier för upp till 90 deltagare på tema lärande, kommunikation och framtidens organisation.

 

Målinriktad skolutveckling, fokusgrupp och workshops för skolchefer och projektledning.

 

Sammanställning och paketering av arbetssätt i syfte att underlätta insatser på skolor. Framtagande av gemensamma arbetssätt och kvalitetssäkring.

 

Workshops på tema löneförhandling och löneskillnader.

 

Kick-off och uppstart av effektiva gemensamma utvecklingsgrupper på tema ökad kundfokus och kvalitet för medarbetare och chefer.

 

Ta reda på och undersöka!

Forskningsbaserad kvalitativ utredning och rapport kring oförklarade löneskillnader mellan kvinnliga och manliga ekonomer, inklusive åtgärdsförslag.

Översyn av studievägledningen vid en skola från både ett process- och ett studentperspektiv. Resultat: en bedömning med förslag på åtgärder.

Utvärdering av insatser på skolor med speciella behov. Framtagande av arbetssätt och workshops för att utbilda medarbetare i att planera effektiva insatser och utvärdera resultaten.

 

Delutvärdering inklusive bedömning av flerårigt regionalt skolutvecklingsprojekt.

 

Utvärdering av utbildning i socialt företagande.

 

Skrivet

Nedan är exempel på arbeten som illustrerar mina intresseområden. Mycket av det jag skriver i form av rapporter och annat ägs av mina samarbetspartners och kunder varför de inte visas här.

 

Dahlin Sjöstrand, Maria & Tilling, Karina, Varför tjänar kvinnor mindre än män? En kvalitativ studie om unga ekonomers förhållningssätt till lön. Rapport utgiven av Civilekonomerna.

 

Dahlin, Maria & Tilling, Karina, Something old, something new, something borrowed…

Towards a new understanding of business development and everyday life in micro-sized organizations, konferenspapper NFF, Åbo, Finland.

 

Dahlin, Maria, Olika synsätt på utveckling av småföretag, i Berglund, Karin & Johansson, Anders W. (red.), Arenor för entreprenörskap, Örebro; FSF.

 

Berglund, Karin, Dahlin, Maria & Johansson, Anders W., Walking a Tightrope Between Artistry and Entreprenurship – the Stories of the Hotel Woodpecker, Otter in and Luna Resort, i Contemporary research at Swedish Graduate School of Business: business change and renewal, reprints, C. Hultman & J. Löwstedt (red.).

 

Dahlin, Maria, Tro, hopp och IT - Stora och små berättelser från ett förändringsprojekt, Doktorsavhandling framlagd vid Mälardalens högskola, Mälardalen University Press.

 

Berglund, Karin, Dahlin, Maria & Johansson, Anders W., Walking a Tightrope Between Artistry and Entreprenurship – the Stories of the Hotel Woodpecker, Otter in and Luna Resort, Journal of Enterprising Communities.

 

Dahlin, Maria och Tilling, Karina, Opening up for deliberative democracy or getting lost in despair? - school children’s experiences from a municipal climate change initiative, presenterat vid 13th Annual International Sustainable Development Research Conference, Mälardalens högskola.

 

Dahlin, Maria & Tilling, Karina, Passion as rationale for developing small business organizations - challenging images of ‘entrepreneurs’ and ‘organizations’, konferenspapper presenterat på NFF, Bergen, Norge.

 

Berglund, Karin, Dahlin, Maria & Johanson, Martin, Technology Driven Discovery as a Catalyst for Entrepreneurial Action. A Case Study of the Implementation of Information Technology in a Group of Firms, i Sharma, Deo & Johanson, Jan (red.) Managing Customer Relationships on the Internet, Amsterdam: Elsevier.

 

Berglund, Karin. Dahlin, Maria, Tilling, Karina & Johansson, Ulf, European accounting Review, Book review: Making Sense of Intellectual Capital: Designing a Method for the Valuation of Intangibles, by Daniel Andriessen.

 

Dahlin, Maria & Edlund, Charlotta, A Process View on Relational Change and the Role of Information Technology, i Thilenius, Peter & Hadjikhani, Amjad (red.) Studies in Business Networks - Some Thoughts on IT and Internationalization, Västerås: Mälardalen University.

 

Dahlin, Maria & Johansson, Anders W., Information Technology and Panoptic Gazing, konferenspapper presenterat på NFF, Århus, Danmark.

 

Dahlin, Maria & Mårtensson, Maria, The Doubleness of Metaphors, konferenspapper presenterat vid EIASM worshop Management trends, Lissabon, Portugal.

 

Dahlin, Maria, Information Technology as a Catalyst for Network Changes and Dissolution, presenterat på “2nd Nordic Workshop on Relationship Dissolution”, Visby, Gotland.

Telefon: 0707-51 21 77

 

E-post: kontakt@utvecklingskompetens.se